Kliknij

Regulamin świadczenia usługi hostingu przez Net Serwer1. Korzystanie z usług Net Serwer.

1.Korzystanie z usług Net Serwer jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

2.Abonent ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku korzystania z konta WWW.

3.Abonent zobowiązany jest do korzystania z konta WWW oraz innych usług świadczonych przez Net Serwer w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, oraz nie naruszający prawa osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.

4.Net Serwer zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta w przypadku gdy skrypty lub aplikacje na nim zainstalowane powodują nadmierne zużywanie zasobów serwerów. W takim przypadku Abonent zostanie niezwłocznie poinformowany o blokadzie, oraz zostanie poproszony o usunięcie problemu w ustalonym z Net Serwer terminie. W przypadku stwierdzenia, że problem dalej występuje Net Serwer zastrzega sobie prawo do usunięcia konta oraz wszelkich danych w nim zawartych. Zadanie cron uruchamiające dany skrypt lub aplikację nie może być częściej uruchamiane niż jeden raz na godzinę. Niedopuszczalne są również próby obejścia tego ograniczenia poprzez tworzenie wielu identycznych zadań cron. Umieszczanie skryptów Rapid Leech, RapidShare i podobnych na serwerach Net Serwer jest zabronione. Skrypty te wraz z zawartością są usuwane z serwera natychmiast po stwierdzeniu ich umieszczenia na serwerze.

5.Na serwerach Net Serwer zabronione jest umieszczanie wirusów, pirackich wersji oprogramowania, gier, filmów, muzyki oraz linków (odnośników) do nich, w tym również linków do torrentów. Zabronione jest umieszczanie treści faszystowskich, rasistowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym oraz innych materiałów których udostępnianie do publicznej wiadomości jest złamaniem prawa. Umieszczanie serwisów o treści erotycznej jest możliwe tylko w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski. Zabronione jest umieszczanie stron o tematyce pornograficznej oraz linków (odnośników) do nich.

6.Zabronione jest wysyłanie spamu przy użyciu kont na serwerach Net Serwer. W przypadku umieszczenia serwerów Net Serwer na listach spamerskich (tzw. black listach) z powodu wysłania spamu z konta hostingowego Abonenta Net Serwer ma prawo dochodzić rekompensaty finansowej od tego Abonenta za ewentualnie utracone przez Net Serwer korzyści teraz i w przyszłości.

7.Zabronione jest umieszczanie na stronach WWW znajdujących się na serwerach Net Serwer reklam dotyczących podmiotów świadczących takie same usługi jak Net Serwer odpłatnie lub nieodpłatnie.

8.Net Serwer ma prawo do wglądu do zawartości każdego konta w celu egzekwowania postanowień tego regulaminu, nie może jednak edytować, zmieniać, kasować plików należących do posiadacza konta, chyba ze naruszają one powyższy regulamin lub ich właściciel udzielił na to zgodę.

9.Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Net Serwer wykonuje kopie bezpieczeństwa minimum 1 raz w tygodniu, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerach.

10.Net Serwer nie odpowiada za utracone obecnie jaki i w przyszłości korzyści powstałe w wyniku awarii, wadliwego działania lub braku dostępu do usług świadczonych przez Net Serwer.

11.Net Serwer zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach serwisu Net Serwer.

12.Net Serwer zastrzega sobie prawo do zablokowania, a w szczególnych przypadkach do usunięcia konta Abonenta oraz jego zawartości w przypadku łamania tego regulaminu. W takim przypadku Abonent nie otrzyma zwrotu uiszczonych opłat.


2. Odpowiedzialność Net Serwer.

1.Net Serwer ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Abonentowi spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Net Serwer nie ponosi odpowiedzialności.

2.Net Serwer nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Abonentowi przez działanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencje działań Net Serwer.

3.Net Serwer zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną.

4.Net Serwer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a.naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Abonenta,
b.braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Net Serwer,
c.nieprawidłowego użytkowania Usług,
d.podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
e.działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Net Serwer nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
f.siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
g.posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Abonentowi w celu dostępu do Usług.

5.Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą Net Serwer na podstawie powyższych postanowień może ponosić
odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści teraz i w przyszłości.

6.Abonent może dochodzić roszczeń wobec Net Serwer na drodze sadowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.


3. Finanse.

1.Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Net Serwer wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

2.Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Abonenta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej usługi Abonenta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

3.Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi.


4. Sposób zawarcia umowy.

1.O ile regulamin nie stanowi inaczej rejestracja wszystkich typów usług odbywa się przez złożenie zamówienia drogą telefoniczną lub e-mail: biuro(at)netserwer.pl .

2.Usługi są aktywowane automatycznie na okres próbny wynoszący 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie Net Serwer uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność usługi przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

3.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, NIP lub PESEL) podczas aktywacji usługi.

4.Podanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień tego regulaminu upoważnia Net Serwer do zablokowania i zaprzestania świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym nawet przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej.

5.Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Net Serwer nie będzie miał obowiązku zwracać Abonentowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym usługi nie będą wykonywane.

6.Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą usługi na kolejne 3 dni. Otrzymanie przez Net Serwer w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej usługi.

7.Na 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego usługi, Net Serwer wystawia fakturę pro forma na taki sam kolejny okres abonamentowy lub inny okres abonamentowy, jeśli Abonent złoży zamówienie na inny wariant usługi. Net Serwer nie wystawi faktury pro forma w sytuacji kiedy Abonent złoży z 15-todniowym wyprzedzeniem rezygnację z usług. W przypadku braku wpłaty za wystawioną fakturę pro forma Net Serwer może usunąć konto hostingowe Abonenta po 7 dniach od terminu płatności podanego na przedmiotowej fakturze.

8.Net Serwer nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóznień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).


5. Rozwiązanie umowy.

1.Umowa wygasa z dniem zakończenia okresu próbnego wobec nie uiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.

2.Net Serwer zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Abonent będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Net Serwer lub wykorzystywał usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Net Serwer nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym usługi nie będą wykonywane. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w Goleniowie.